Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 

APARATURA INSTYTUTU PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ I INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA

GLEEBLE 3800
Uniwersalny symulator procesów metalurgicznych umożliwiający przeprowadzenie m.in procesów: ciągłego odlewania stali, zgrzewania walcowania.
Możliwe jest przeprowadzanie badań plastyczności dla procesów przeróbki plastycznej, badań strukturalnych mechanizmów odkształcenia plastycznego, wyznaczania charakterystyk materiałowych. - więcej informacji
Moduły:
- Moduł PocketJaw
- Moduł Hydrawedge
- Moduł MaxStrain
- Moduł Torsion
http://www.ippiib.wip.pcz.pl/Images/DYLATO.JPG

Dylatometr DIL 805A/D

Nowoczesny dylatometr umożliwiający modelowanie struktury, zamrażanie struktury oraz wyznaczanie temperatury przemian fazowych. W zakresie badań plastometrycznych możliwe jest prowadzenie badań ze stałą prędkością odkształcenia lub narzędzia.
Urządzenie pozwala na generowanie rzeczywistych krzywych umocnienia (płynięcia), dzięki którym przy wykorzystaniu pakietów komercyjnych bazujących na MES-ie można przeprowadzać numeryczne symulacje wytwarzania dowolnego asortymentu produkcyjnego dla rzeczywistych własności reologicznych danego materiału. Urządzenie to pozwala również na fizyczną symulację procesów wielostopniowego odkształcania, z jakimi mamy do czynienia w nowoczesnych walcowniach ciągłych.

Maszyna wytrzymałościowa ZWICK Z100

Sterowana komputerowo maszyna wytrzymałościowa umożliwiająca badanie wytrzymałości materiałów na ściskanie i rozciąganie zarówno na zimno jak i na gorąco i wyznaczanie ich właściwości mechanicznych.
 

Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 

Dwukolumnowa maszyna wytrzymałościowa model stołowy 5969, do badań w zmiennych warunkach wymagających obciążeń do 50 kN. Klasa pomiarowa urządzenia: 0,5. Wysokość przestrzeni roboczej 1212 mm.

Walcarki:

  • trójwalcowa walcarka skośna RSP 14/40 - umożliwiająca walcowanie prętów okrągłych z dużymi odkształceniami.
  • walcarka Duo D300 - średnica walców 300 mm, długość beczki 300 mm.
  • walcarka Duo D150 - - średnica walców 150 mm, długość beczki 170 mm.

wyposażone w urządzenia do pomiaru parametrów energetyczno - siłowych - więcej informacji

Wysokotemperaturowa prasa izostatyczna HIP AIP8-30H-PED firmy American Isostatic Presses
Urządzenie służące do spiekania materiałów proszkowych zarówno metalicznych jak ceramicznych z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia gazów obojętnych (Ar, N). Prasa wyposażona jest w piec grafitowy o maksymalnej temperaturze 2200°C i wymiarach Ø100x200 mm. Ciśnienie robocze gazów wynosi 30 000 PSI (ok. 207 MPa) ważną cechą urządzenia jest możliwość kontroli temperatury zarówno nagrzewania (maksymalnie. 40°/min w zakresie temp. 200-1500°C) jak i chłodzenia wynosząca zależnie od temperatury, ciśnienia i wsadu nawet do 40°/min. Urządzenie połączone z komputerem sterującym i kontrolującym wszystkie parametry.

Plastomer skrętny STD 812 – Thermoanalyse GmbH

Plastomer skrętny umożliwia wyznaczenie charakterystyk plastyczności materiałów z uwzględnieniem zmiennych temperatur i prędkości odkształcenia, nierównomierności odkształceń na długości i przekroju próbki.

Piec do plazmowo iskrowego spiekania SPS 10-4 firmy Thermal Technology LCC.
Urządzenie służące do spiekania materiałów proszkowych zarówno metalicznych jak ceramicznych. Proces spiekania realizowany jest z maksymalną temperatura spiekania wynoszącą 2400°C, w trakcie procesu może także być stosowane doprasowania materiału z maksymalną siłą nacisku 100 kN. Piec ma możliwość pracy w atmosferach ochronnych. Maksymalny rozmiar próbki Ø 50mm. Urządzenie połączone z komputerem sterującym i kontrolującym parametry: kontrola siły prasowania, kontrola przemieszczenia stempla, kontrola temperatury, kontrola sposobu nagrzewania.

Mikroskop optyczny Nikon Eclipse MA-200

możliwość obserwacji w świetle odbitym w technikach obserwacji w polu jasnym, polu ciemnym, polnym zakresie polaryzacji światła, jak również przy zastosowaniu kontrast Nomarskiego. Zakres możliwych stosowanych powiększeń mieści się od 50x do 3000x. Mikroskop połączony jest z komputerem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie do akwizycji danych oraz ich analizy NIS-Elements

 

Mikrotwardościomierz FM-700 i twardościomierz FV-700  firmy FutureTech

Urządzenie FM 700 mikrotwardościomierz pozwala na pracę z obciążeniami w zakresie 1÷1000g natomiast twardościomierz FV 700 pozwala na pracę z obciążeniami w zakresie 0,3÷30kG oraz pozwalają na prowadzenie pomiarów metodami: HV, HK, HBS, HBW, Kc.

 

Młot udarnościowy w układzie Charpy JB-W300A
Posiada możliwość prowadzenia badań z energiami łamania 150 i 300J

Prasy hydrauliczne:

- PHM 250 T Żywiec

- PWH-250R

Prasa służy do wykonywania operacji kucia swobodnego na gorąco i na zimno, procesów formowania tworzyw sztucznych, ponadto służy do wykonywania operacji tłoczenia na zimno i na gorąco. Nacisk może być realizowany zarówno przez górną płytę roboczą jak również poprzez działanie wypychacza. Prasa może działać zarówno w trybie sterowania automatycznego jak również ręcznego. Posiada możliwość podgrzewania narzędzi.

 

Kamera termowizyjna ThermaCAM SC640 firmy FLIR Systems. Optoelektroniczne urządzenie obrazowe analizujące tzw. temperaturowe promieniowanie podczerwieni.

Ciągarka jednobębnowa

ciągarka jednobębnowa (D = 600 mm), umożliwiająca ciągnienie drutów między innymi w zakresie średnic od ø= 1.0 ÷5,5 mm . Prędkości ciągnienia tej ciągarki mogą wynosić: 0,6; 1,1 lub 1,6 m/s przy zastosowaniu ciągadeł konwencjonalnych lub ciśnieniowych.

Ciągarka ławowa

Służy do ciągnienia prętów i rur w zakresie średnic 5-20 mm i długości do 3m możliwość ciągnienia rur na "pusto", z trzpieniem "pływającym" oraz z krótkim trzpieniem

Miernik poziomu hałasu - Sonometr - Kompaktowy miernik poziomu dźwięku o zakresie pomiarowym 40 – 130dB.
Anemometr  - miernik pomiaru prędkości przepływu i temperatury powietrza.
Detektor gazu, 4-kanałowy (z wbudowanymi sensorami) - do monitorowania poziomu O2, procent dolnej granicy wybuchowości oraz CO i H2S.

 

 

Nowoczesne sterowniki programowalne PLC S7-1200 oraz ramię robota przemysłowego i stanowisko dydaktyczne do badania elektrycznych układów napędowych

Drukarka 3D

 

APARATURA KATEDRY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Transmisyjny mikroskop elektronowy JEM-2100 PLUS

Wyposażony jest w soczewki wysokorozdzielcze o rozdzielczości liniowej 0.14 nm i punktowej 0,23 nm. Pozwala to uzyskiwać obrazy wysokorozdzielcze w zakresie powiększeń do 1,5 mln razy.

Mikroskop sił atomowych (AFM)

umożliwiający badania w skali nanometrycznej oraz przewyższający inne techniki pod względem lokalizacji pojedynczych atomów i manipulacji nimi. Posiadany mikroskop to urządzenie wielofunkcyjne pozwalające na szybką przebudowę i badania w wielu obszarach materiałów. Można go wykorzystać, jako mikroskop tunelowy do badań powierzchni materiałów przewodzących.

Mikroskopy elektronowe skaningowe (SEM) JSM - 5400 firmy JEOL współpracujący z mikroanalizatorem rentgenowskim typu EDS oraz najnowszej generacji, sterowany cyfrowo mikroskop JEOL JSM-6610LV z katodą wolframową i LaB6. Mikroskop wyposażony jest w zintegrowany system rentgenowskiego spektrometru z dyspersją energii (EDS) i układu akwizycji oraz identyfikacji obrazów dyfrakcyjnych i map orientacji krystalograficznych EBSD (na wyposażeniu IIM posiadamy trzy generacje mikroskopów skaningowych).

Mikroskopy świetlne: Axiovert 25 firmy Carl Zeiss, Reichert MeF2,  NEOPHOT 32 i 21 firmy Carl Zeiss Jena, Olympus GX41 umożliwiających również cyfrowy zapis oraz analizę ilościową obrazu.

Dodatkowo mikroskopy świetlne MM-100 firmy OPTA- TECH z kamerami i  cyfrowym zapisem obrazu.

Dyfraktometr rentgenowski

Możliwości badawcze: rentgenowska analiza fazowa, rentgenowska analiza ilościowa, rejestracja figur biegunowych umożliwiająca interpretację tekstur występujących w materiałach pomiar naprężeń wewnętrznych metodą sin2ψ.

 

 

Maszyna Wytrzymałościowa MTS 810

Sterowana komputerowo serwohydrauliczna maszyna wytrzymałościowa umożliwiająca badanie materiałów inżynierskich na ściskanie i rozciąganie przy maksymalnie wartości siły do 250 kN. Urządzenie pozwala również na wykonanie badań zmęczeniowych oraz wyznaczenie odporności na pękanie materiałów narzędziami mechaniki pękania.

 

Maszyna wytrzymałościowa ZWICK Z100

Urządzenie sterowane komputerowo pozwalające na wyznaczenie właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich przy rozciąganiu, ściskaniu i zginaniu. Maszyna wyposażona jest w makroekstensometr oraz dwie głowice siły: do 2,5 kN i do 100 kN.
 

 

APARATURA LKATEDRY FIZYKI

Dyfraktometr rentgenowski BRUKER D8 Advance jest urządzeniem badawczym przeznaczonym do analizy struktury krystalicznej oraz składu fazowego dowolnych materiałów krystalicznych, nanokrystalicznych oraz identyfikacji faz amorficznych. Urządzenie może pracować konfiguracji wiązki rozbieżnej oraz równoległej. Możliwe jest również prowadzenie badań w konfiguracji wiązki przechodzącej. Dyfraktometr wyposażony jest w dziewięciopozycyjny podajnik próbek, pozycyjnie czuły licznik półprzewodnikowy LynxEye oraz w komorę temperaturową Anton Paar TTK450 pozwalającą na prowadzenie badań przejść fazowych w szerokim zakresie temperatur. Analiza uzyskanych wyników badań dyfrakcyjnych umożliwia określenie składu fazowego materiałów.

Piec łukowy z przystawką do wytwarzania masywnych stopów amorficznych
Urządzenie do wytwarzania szybkochłodzonych taśm metodą natryskiwania roztopionego indukcyjnie stopu na wirujące koło miedziane (metoda melt-spinning). Urządzenie to pozwala na prowadzenie procesu szybkiego chłodzenia dla stopów o bardzo różnorodnym składzie chemicznym.
Magnetometr wibracyjny LakeShore VSM 7307
pozwala na prowadzenie pomiarów pętli histerezy magnetycznej w polu magnetycznym do 2T. Urządzenie wyposażone jest w przystawkę wysokotemperaturową, która umożliwia wykonanie pomiarów pętli histerezy magnetycznej jak również zależności namagnesowania od temperatury.

Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy, przeznaczony jest do wagi laboratoryjnej RADWAG AS.110R2.
Zestaw wykonany jest ze stali nierdzewnej, umożliwia wyznaczanie gęstości:

-ciał stałych (poprzez pomiar niewielkich próbek),
-cieczy (przy wykorzystaniu nurnika szklanego o znanej objętości).

Urządzenie do odlewania masywnych materiałów magnetycznych metodą zasysania i wtłaczania ciekłego stopu do miedzianej chłodzonej wodą formy.

W urządzeniu zastosowano małej objętości komorę roboczą co znacząco przyspiesza proces jej odpompowywania i skraca czas cyklu produkcyjnego.
Materiał topiony jest przy pomocy pieca indukcyjnego a następnie wtłaczany i/lub zasysany do miedzianej formy chłodzonej wodą. Cały proces produkcji odbywa się w atmosferze ochronnej gazu obojętnego. Urządzenie pozwala uzyskać masywne materiały magnetyczne o różnych kształtach i grubościach tj. np.: płytka, pręt, pierścień itp.

Układ do badania wydajności nagrewania nanocząstek w zmiennym polu magnetycznym.
Układ pozwala na określenie parametrów nagrzewania nanocząstek o różnych rozmiarach geometrycznych oraz w różnych roztworach w polu magnetycznym o częstotliwości 100 kHz.
Waga analityczna RADWAG AS.110R2 -dane techniczne

FOROPTER manualny

 

APARATURA KATEDRY EKSTRAKCJI I RECYRKULACJI METALI

Model fizyczny kadzi pośredniej urządzenia Ciągłego Odlewania Stali wyposażony jest w system rejestracji i analizy pola przepływu cieczy modelowej PIV (Particle Image Velocimetry). Umożliwia pomiary zmiany stężenia znacznika i rejestrację wizualizacji ruchu płynu wewnątrz kadzi. System wyposażony jest w kamerę i laser z układem optycznym. Do rejestracji krzywych czasu przebywania stosowany jest Multimiernik MM44.

Oporowy piec laboratoryjny typu GD – 1  przeznaczony jest do badań przebiegu procesów w wysokich temperaturach i w atmosferze gazowej o kontrolowanym składzie chemicznym.  Elementem grzewczym jest rura grafitowa o średnicy 56 mm, wewnątrz której na trzpieniu grafitowym umieszczany jest tygiel z próbką metalu (do 1kg) lub metalu i żużla. Układ ten pozwala na pracę ciągłą w temperaturach do 1873K. - więcej informacji

Piec z obrotową rurą reakcyjną – przeznaczony głównie do badań procesów recyklingu odpadów metalicznych z możliwością pracy w temperaturze do 1200°C. Stanowisko wyposa­żone jest w zestaw analizatorów gazów dzia­łający w szerokim zakresie stężeń, w komputerowy system sterownia oraz rejestracji danych eksperymen­talnych. Do pomiaru i regulacji przepływu gazów reakcyjnych służą przepływomierze masowe typu Brooks. Skład chemiczny gazów poprocesowych monitorowany jest w sposób ciągły za pomocą analizatora IMR 3000.

Stanowisko do lewitacyjnego topienia metali (LTM). Na stanowisku prowadzone są fizykochemiczne badania podstawowe takie jak: pomiar rozpuszczalności gazów w metalach, badania kinetyki i równowagi reakcji między ciekłymi stopami metali a fazą gazową, badania procesów parowania metali. Zastosowanie techniki lewitacyjnej umożliwia wyeliminowanie tygli, a zatem bezpośredni kontakt pomiędzy fazą gazową a ciekłą faza metaliczną. Stanowisko zasilane jest generatorem o mocy 10kW. Masa topionego metalu: wynosi 1÷4 g. Zakres temperatur: 1000÷2300°C, ciśnienie roboczego: 0,1÷4 MPa. Szybkość chłodzenia próbki rzędu 103 K/s.

Chemiczny Reaktor Laboratoryjny do badań hydrometalurgicznych metod odzysku metali. Wyposażony jest w oprogramowanie steru­jące takimi parametrami jak: temperatura pro­cesu, dozowanie cieczy, utrzymywanie stałego pH, kontrola ciśnienia, regulacja prędkości mieszania. Reaktor służy do badania reakcji homogenicznych w fazie ciekłej (np. ługowania) lub heterogenicznych w układzie ciecz-ciało stałe. Dodatkowym wyposażeniem tego urządzenia są: kruszarka szczękowa Retsch oraz przesiewacz wibracyjny ESSA wraz z kompletem sit.
Wysoko­temperaturowy piec Tammanna umożliwiający badania redukcji tlenków metali z faz ciekłych (max. temp. 1600°C). Wyposażony jest w hermetyczną głowicę dozującą, która umożliwia badania redukcji w żądanej stałej temperaturze procesu,
z dokładnością regulacji ±2 K, bez konieczności otwierania komory podczas wprowadzania dodatków. Ponadto, stanowisko wyposażone jest w unikalne urządzenie, tzw. wirujący dysk grafitowy (jako reduktor), umożliwiające zmianę warunków kontaktu reduktora z ciekłymi tlenkami żelaza, co pozwala na analizę obszaru kinetycznego procesu redukcji.
  Stanowisko obliczeń komputerowych – składa się z siedmiu sztuk dwuprocesorowych serwerów obliczeniowych. Na serwerach pracujących pod systemem operacyjnym Windows zainstalowane są programy obliczeniowe: FLUENT 6.3.26, COMSOL Multiphysics 3.4 i FACT SAGE.
 

APARATURA KATEDRY PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

Oporowy piec komorowy
Badania procesów przepływu ciepła w warunkach nieustalonych. Komora grzewcza tego urządzenia ma wymiary: 100/30/25 cm (długość/szerokość/wysokość). Układ sterowania pozwala na nagrzewanie według dowolnie ustalonego programu do temperatury 1000°C. Urządzenie to wykorzystywane jest również do badań emisyjności wyrobów stalowych w szerokim zakresie temperatury. Do tego typu badań, w zależności od potrzeby używana jest kamera termowizyjna lub pirometr przemysłowy.
 

Piec elektryczno-gazowy KS 520
Możliwe są badania procesu nagrzewania oraz straty stali i przyczepności zgorzeliny dla dowolnie założonej (obliczonej) zmiany temperatury wsadu w czasie i dowolnego składu spalin w procesie nagrzewania.

Piec elektryczno-gazowy z regulatorem SHIMADEN – FP93
Możliwe są badania wpływu na wyniki pracy pieca takich parametrów procesu jak: rodzaj pieca, szybkość podgrzewania, wydajność pieca, grubość wsadu, początkowa i końcowa temperatura wsadu, wartość stosunku nadmiaru powietrza i rozkład tej wartości w czasie nagrzewania.

Aparat płytowy
Wykorzystywany jest do pomiarów efektywnej przewodności cieplnej kef wsadu porowatego mającego postać płaskich złóż. Przyrządy tego typu stosowane są powszechnie do badań przewodności cieplnej materiałów twardych, sypkich oraz włóknistych.

Kalorymetr KL-12MN wspomagany programem komputerowym
Kalorymetr przeznaczony jest do pomiaru ciepła spalania i wartości opałowej paliw stałych, takich jak: torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny, koks, półkoks, różne rodzaje biomasy oraz inne niewybuchowe palne substancje organiczne.

Kalorymetr Junkersa
Kalorymetr przeznaczony jest do pomiaru ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych.

Analizator spalin typu MRU Vario Plus IV
Cykliczne pomiary okresowe lub pracy ciągłej przy pomiarach emisji ze wszystkich przemysłowych procesów spalania jak na przykład: elektrownie, rafinerie, fabryki chemiczne, laboratoria, stacje osuszania i grzania, hutnicze procesy przemysłowe, jak również testowanie silników, turbin, kotłów i palenisk. Spełnia wymagania PN-EN 50 379. Typy paliw: wszystkie znane typy paliw w tym paliwo użytkownika. Równoczesny pomiar aż do 9-ciu składników spalin: 6 w elektrochemii i 3 w podczerwieni.

Aparat smugowy
Najprostszą metodą wizualizacji procesu spalania jest bezpośrednia fotografia płomienia. Metoda smugowa jest jedną z trzech metod wizualizacji niejednorodności ośrodków gazowych opartych na współdziałaniu promieniowania z obcych źródeł z badanym ośrodkiem. U ich podstaw leży zasada: zmiany gęstości prześwietlonego ośrodka prowadzą do lokalnych zmian bezwzględnej wartości współczynnika załamania światła, co z kolei wpływa na rozchodzenie się promieni świetlnych. Za pomocą odpowiedniego układu optycznego oddziaływanie to wywołuje zmiany oświetlenia badanego obiektu na ekranie. Metoda cieniowa i smugowa przeznaczone są do wyznaczania małych zmian współczynnika załamania przezroczystych środowisk.

Chromatograf gazowy Focus GC ze spektrometrem masowym DSQ II firmy Thermo Scientific. (rok produkcji 2008). Analiza zanieczyszczeń, identyfikacja związków chemicznych i ich mieszanin, analiza jakościowa i ilościowa.

Analizator ziarnowy IPS A do pomiaru rozkładu wymiarów cząstek stałych w powietrzu niezależnie od ich właściwości fizycznych i chemicznych, pomiar w zakresie od 2 do 2000 μm. Sposób pomiaru analizatora IPS polega na pomiarze cząstek z uwzględnieniem wpływu dyfrakcji laserowej (rok produkcji 2008).

Kamera termowizyjna ThermaCAM P65 Flir – (rok produkcji 2006), temperaturowy zakres pomiar: -40°C do 2000°C, zakres spektralny 7,7 – 13 mm, dokładność pomiaru ±2°C lub 2% zakresu pomiarowego, detektor podczerwieni typu FPA – mikrobolometryczny nie chłodzony.

 

Automatyczny pyłomierz EMIOTEST 2598 - przeznaczony do wyznaczania stężenia pyłu w gazach oraz strumienia masy pyłu. Pomiar oparty jest na sposobie izokinetycznego poboru częściowego strumienia badanego gazu i wydzieleniu z niego na filtrze cząstek stałych. Zakres pomiaru zasysanego strumienia możliwy w dwóch zakresach 3,0 m3/h do 15 m3/h, (rok produkcji 2002).

 

Kocioł grzewczy na paliwo w formie pelletu - przeznaczony do spalania biomasy roślinnej w postaci przetworzonej tj. pelletów np.  z łuski słonecznika, słomy, odpadów drzewnych. Moc kotła wynosi 10 kW.

Dwuprogowy system detekcji
System umożliwia wykrywanie i sygnalizację obecności gazów szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi w środowisku pracy i życia, występujących nawet w bardzo niskich stężeniach. System wyposażony jest w dwuprogowe moduły alarmowe typu MD-2 (detektor tlenu) i MD-4 (detektory: propanu-butanu, siarkowodoru, tlenku węgla oraz metanu).

Stanowisko do symulacji procesu gaszenia płomienia falami akustycznymi

   

Piec oporowy
przeznaczony zarówno do nagrzewania próbek stalowych, jak i do oznaczania zawartości popiołu w paliwach i odpadach.

Stanowisko do symulacji procesu spalania fluidalnego

Stanowiska do symulacji i diagnostyki procesów spalania paliw
 

APARATURA KATEDRY ODLEWNICTWA

Próżniowy piec indukcyjny tyglowy Leybold Heraeus IS1/III
Próżniowy piec indukcyjny tyglowy o pojemności 10 kg umożliwiający topienie różnych gatunków stopów odlewniczych z możliwością topienia w atmosferze powietrza wyposażony w rejestrator służący do ciągłego pomiaru temperatury.

Analizator ATD CRYSTALDIMAT

Urządzenie jest automatycznym przyrządem do wykonywania próby analizy termicznej i derywacyjnej nagrzewania i stygnięcia stopów metali w temperaturze poniżej 1000°C. Jest wyposażone w piec do nagrzewania próbki o masie 30g i układ pomiarowy do pomiaru temperatury metalu w trakcie krzepnięcia z możliwością doboru odpowiedniej intensywności chłodzenia próbki.

Tester trybologiczny T-01M

Urządzenie do badania zużycia ściernego materiałów w układzie pin-on-disc z możliwością rejestracji temperatury w węźle tarcia. Urządzenie sterowane komputerowo wyposażone
w system rejestracji i wizualizacji danych pomiarowych.

ROTOCAST

Urządzenie do odlewania pod ciśnieniem odśrodkowym z indukcyjnym systemem topienia – ROTOCAST służące do wykonywania mikroodlewów o masie do 50g i wymiarach gabarytowych do 40mm z różnych gatunków stopów odlewniczych.

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.