Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

PROGRAM DZIAŁANIA I ROZWOJU WYDZIAŁU
INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
NA LATA 2016 -2020

Program działania i rozwoju Wydziału opiera się na pięciu priorytetach strategicznych Politechniki Częstochowskiej zatwierdzonych przez Senat w roku 2012. Dotyczą one rozwoju Uczelni w zakresie: kapitału społecznego, badań i nauki, procesu dydaktycznego, współpracy ze środowiskiem lokalnym i regionalnym oraz infrastruktury.

Rozwój kapitału społecznego

Kapitał społeczny Wydziału tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci, pracownicy techniczni, personel administracyjny oraz pracownicy obsługi, zatem program działania musi uwzględniać wszystkie wymienione grupy. Jednocześnie aby zapewnić rozwój kapitału społecznego Wydziału konieczna jest synergia działania wszystkich osób tworzących jego społeczność, niezależnie od przynależności do grupy pracowników lub studentów.
W najbliższych czterech latach na Wydziale podejmowane będą działania prowadzące do realizacji następujących celów:

  • doskonalenie i podwyższanie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej, zdobywanie tytułów i stopni naukowych z uwzględnieniem przewidzianych prawem okresów awansu naukowego;
  • aktywizacja naukowa studentów poprzez pracę w kołach naukowych;
  • zwiększenie zaangażowania studentów Wydziału w realizację prac badawczych poprzez zatrudnianie ich przy realizacji projektów naukowych, prac rozwojowych, naukowych badań zleconych i ekspertyz wykonywanych dla podmiotów zewnętrznych;
  • włączenia studentów w proces zarządzania Wydziałem, kształtowanie programów dydaktycznych oraz stanowienie prawa wewnętrznego poprzez ścisłą współpracę z samorządem studenckim oraz innymi organizacjami studenckimi;zapewnienie rozwoju zawodowego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi poprzez umożliwienie im udziału w kursach i szkoleniach w miarę możliwości finansowych Wydziału;
  • zapewnienie godnych warunków pracy i płacy dla personelu obsługi Wydziału poprzez rzetelne określenie zakresu obowiązków oraz warunków pracy i wynagrodzenia.

Badania i nauka

Rozwój działalności naukowo-badawczej Wydziału jest jednoznacznie związany z uzyskiwaniem środków finansowych na działalność badawczą, konieczne jest zatem prowadzenie wszelkich możliwych działań sprzyjających ich pozyskiwaniu oraz tworzeniu warunków sprzyjających prowadzeniu prac badawczych.

Wydział będzie wspierał wszelkie formy aktywności pracowników prowadzące do pozyskiwania grantów z krajowych i zagranicznych instytucji finansujących naukę.

Wydział będzie wspierał działania Uczelni prowadzące do opracowania jednolitego i sprawiedliwego systemu wynagradzania pracowników realizujących bądź kierujących projektami badawczymi finansowanymi lub współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Zaktualizowana oferta naukowo-badawcza Wydziału dystrybuowana do wybranych grup przedsiębiorców powinna skutkować istotnym zwiększeniem udziału naszych pracowników w realizacji zleconych prac badawczych i rozwojowych.

Wydział w miarę możliwości finansowych będzie wspierał wszystkie działania zmierzające do ochrony prawnej własności intelektualnej swoich pracowników. Będzie również prowadził współpracę z innymi jednostkami Uczelni w celu zapewnienia zgodnego z prawem i gwarantującego odpowiednie korzyści transferu wiedzy do przedsiębiorstw produkcyjnych.

Ważnym zadaniem pracowników Wydziału jest prowadzenie działalności upowszechniającej naukę, obejmującej publikacje w renomowanych czasopismach oraz organizację międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i technicznych.

Wydział będzie nadal dążył do uzyskania kolejnych praw akademickich, pośród których priorytetem będzie dążenie do uzyskania praw habilitowania w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Działalność dydaktyczna

Głównym zadaniem podstawowej jednostki uczelni wyższej jest prowadzenie działalności dydaktycznej, które obecnie ze względu na sytuację demograficzną oraz spadek zainteresowania studiami wyższymi wśród młodzieży kończącej edukację na poziomie szkół średnich staje się wyraźnym problemem. Koniecznym jest podjęcie działań, które pozwolą na realizację poniższych celów:

Utrzymanie naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne na co najmniej dotychczasowym poziomie mimo niekorzystnych zmian demograficznych. Rozpoczynanie rekrutacji studentów w szkołach średnich. Opracowanie zestawu działań promocyjnych, mogących przybrać różne formy – konkursy, olimpiady, prelekcje, wizyty studentów i nauczycieli, koła naukowe, uczestnictwo w e-learningowych zajęciach itp.

Systematyczne doskonalenie programów kształcenia i programów studiów zgodnie z wytycznymi Krajowych Ramy Kwalifikacji. Dostosowanie do profilu praktycznego kształcenia na kierunkach opartych na dyscyplinach naukowych, w których Wydział nie posiada pełnych praw akademickich.

Racjonalne zmniejszenie ilości oferowanych przez Wydział kierunków studiów poprzez łączenie dotychczas prowadzonych oraz optymalizację specjalności tworzonych w ramach głównych kierunków kształcenia.

Poprawa jakości kształcenia, także poprzez łączenie dydaktyki z wybranymi elementami badań naukowych co stanowi jeden z elementów oceny kierunków kształcenia dokonywanego obecnie przez PKA, a w przyszłości być może przez ministerstwo.

Ciągły rozwój i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich zapewniających minima kadrowe na poszczególnych kierunkach, szczególnie w obszarze nowych dyscyplin (stopnie naukowe w dyscyplinie inżynieria produkcji, szkolenia, uprawnienia itp).

Dydaktyka musi być wsparta przez współpracę z otoczeniem zewnętrznym Wydziału. W tym celu konieczne jest podtrzymanie aktywności powołanej Rady Konsultacyjnej. Ma to służyć lepszemu dostosowaniu procesu kształcenia do potrzeb rynku.

Umiędzynarodowienie systemu studiów wymaga od Wydziału stałego doskonalenia. Niezbędne jest przygotowanie oferty edukacyjnej w języku angielskim oraz realizacji strategii rekrutacji studentów zagranicznych.

W ofercie dydaktycznej Wydziału powinny pojawić się studia podyplomowe skierowane do osób pracujących, posiadających wyższe wykształcenie i pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i regionalnym

Oferta naukowa i dydaktyczna Wydziału powinna opierać się na zapotrzebowaniu otoczenia zewnętrznego Uczelni, zatem proces kształcenia, jak również kierunki badań naukowych powinny być w ciągły sposób dostosowywane do potrzeb odbiorców.

Wydział będzie realizował dotychczas podpisane i zabiegał o nawiązanie nowych umów o współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, dzięki którym posiada możliwość oferowania swoim studentom: zajęć wyjazdowych, praktyk, staży przemysłowych, czy też stypendiów fundowanych.

Wszyscy pracownicy Wydziału powinni starać się o nawiązywanie współpracy z placówkami oświatowymi, dzięki której możliwa będzie promocja oferty edukacyjnej i pozyskiwanie potencjalnych studentów.

Wydział będzie w dalszym ciągu prowadził współpracę z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, szczególnie w celu realizacji wspólnych projektów badawczych, jak również rozwoju naukowego doktorantów i pracowników.

Ważnym elementem współpracy z otoczeniem zewnętrznym są również stałe i potwierdzone stosownymi umowami kontakty z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami społecznym.

Infrastruktura

Obecnie Wydział posiada dobrą infrastrukturę badawczą i dydaktyczną, ale odpowiedzialność za jej utrzymanie i rozwój spoczywa na wszystkich pracownikach. Do priorytetowych zadań w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury należą:

  • remont i modernizacja w celu przywrócenia funkcji użytkowych hali technologicznej w budynku C;
  • opracowanie procedur i przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia prac badawczych w laboratoriach Wydziału, które umożliwią wystąpienie do odpowiednich organizacji o akredytację badań prowadzonych w tych laboratoriach;
  • odbudowę i ponowne uruchomienie wydziałowego warsztatu mechanicznego, który obędzie obsługiwał dydaktykę i badania naukowe;
  • uporządkowanie i zagospodarowanie terenów otwartych należących do Wydziału.

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.