Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Na wyposażaniu laboratorium Inżynierii Bezpieczeństwa znajduje się:

  • ekologiczny kocioł grzewczy małej mocy,
  • dwuprogowy system detekcji.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno ludzi, środowiska, jak  i mienia niezbędne jest oprócz funkcjonujących w zakładach przemysłowych systemów zarządzania bezpieczeństwem, opartych o procedury i założenia systemu zarządzania ISO 9001, 14001 i 18000 oraz procedury informatyczne, wdrażanie technicznych systemów zabezpieczeń, których przykładem są systemy detekcji gazów.
Niewłaściwe użytkowanie i postępowanie z gazami palnymi, w tym technicznymi, wynikające często z winy człowieka, uszkodzenie lub rozszczelnienie rurociągów mogą być przyczyną niekontrolowanego uwalniania się palnych gazów, a w konsekwencji pożaru lub wybuchu. Odpowiednio szybka identyfikacja zagrożenia może zminimalizować, a nawet wyeliminować ryzyko jego wystąpienia.
System detekcji gazów znajdujący się na wyposażeniu Katedry stanowi istotny element bezpieczeństwa każdego zakładu przemysłowego, na terenie którego występują gazy palne. System ten może ponadto ograniczyć skutki bezpośredniego zagrożenia zatruciem lub utratą życia ludzi znajdujących się w pobliżu miejsca uwalniania się gazów.

Kocioł grzewczy na paliwo w formie pelletu - przeznaczony do spalania biomasy roślinnej
w postaci przetworzonej tj. pelletów np. z łuski słonecznika, słomy, odpadów drzewnych. Moc kotła wynosi 10 kW.

Dwuprogowy system detekcji -  System umożliwia wykrywanie i sygnalizację obecności gazów szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi w środowisku pracy i życia, występujących nawet w bardzo niskich stężeniach. System wyposażony jest w dwuprogowe moduły alarmowe typu MD-2 (detektor tlenu) i MD-4 (detektory: propanu-butanu, siarkowodoru, tlenku węgla oraz metanu).

Tabela 1. Zakresy stężeń analizowanych przez system detekcji gazów

Medium

Jednostka

Zakres pomiarowy

Stężenie chwilowo dopuszczalne

Metan

%DGW

0 ÷ 100

110*

Propan-butan

%DGW

0 ÷ 100

110*

Tlenek węgla

ppm

0÷ 500

1500**

Siarkowodór

ppm

0÷ 100

500**

tlen

% v/v

0÷ 25

30**

 * chwilowa, dopuszczalna wartość stężenia <1 min/30 min

 ** chwilowa, dopuszczalna wartość stężenia <1 min/8 h

 

Laboratorium znajduje się w sali: 336

 

Opiekun: dr hab. inż. Monika Zajemska, prof. PCz

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.